Сегодня уникальных пользователей: 1
за все время : 1
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Новости
V Міжнародна науково-практична конференція “ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В ОСВІТІ І НАУЦІ”, яка відбудеться 27-28 травня 2021 року в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка

22.03.2021.

Шановні науково-педагогічні працівники, науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції „Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці”, яка відбудеться 27-28 травня 2021 року в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка
за адресою: 47003, Тернопільська обл.,
м. Кременець, вул. Ліцейна, 1.

Контактні телефони:
тел/факс: (035-46) 2-19-91; 067-58-39-514
е-mail: kоgpa_docs@ukr.net val_benera@ukr.net

Інформація для учасників конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Криворізький державний педагогічний університет
Тернопільська обласна рада
Управління освіти і науки Тернопільської держадміністрації
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Польська академія наук, Представництво в Києві (Польща)
Люблінський політехніка (Польща)
Наукове товариство м. Остролєнка (Польща)
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща)

Участь у конференції планується за особистою участю та дистанційно.
Для участі у міжнародній конференції авторам необхідно до 26 квітня здійснити реєстрацію та подати тези (статтю), а також відправити заявку для участі у конференції на електронну пошту.
Участь у конференції безкоштовна. У випадку особистої (очної) участі авторам буде надано друкований варіант програми, сертифіката учасника та збірника матеріалів Учасники, які будуть приймати участь дистанційно,отримають матеріали конференції в електронному варіанті.
Реквізити для оплати за публікацію будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття поданих матеріалів.
За бажанням автора можна додатково пройти стажування обсягом 90 годин (3 кредити) із отриманням сертифікату.

Проблематика конференції:

1. Трансформації освітньо-наукового простору вищої школи у викликах сьогодення.
2. Концепція освіти впродовж життя: тенденції і орієнтири.
3. Професійна підготовка фахівців у контексті інтернаціоналізації освітніх систем.
4.Розвиток відкритого освітньо-виховного середовища вищої школи.
5. Компетентнісний підхід у проєктуванні та впровадженні інноваційних освітніх технологій.
6. Академічний капіталізм: інтеграція освіти, науки і бізнесу.
7. Принцип автономії в управлінні закладом вищої освіти.
8. Неформальна та інформальна освіта як ресурс розвитку особистості.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
ЗАЯВКА
Відомості про учасника конференції:
Прізвище______________________________
Ім’я___________________________________
По батькові ____________________________
Місце роботи___________________________
Посада________________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Контактний телефон / факс_______________
Адреса для листування (Е-mail)__________
Назва доповіді (повідомлення)____________
Секція (орієнтовний вибір)_______________
Дата__________________________________
Підпис________________________________

Матеріали та заявки на участь у конференції приймаються до 26 березня 2021 року

Вимоги до подання матеріалів до збірника тез доповідей:

Тези доповідей у шаблоні (3-4 сторінки);
Мова для тез доповідей: українська чи англійська.

Структура та вимоги до оформлення тез:
• Назва доповіді посередині рядка (обов’язково англійською мовою).
• Через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор.
• Загальні параметри сторінки – Microsoft Word, формат – А4; поля зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см; шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 пт; міжрядковий інтервал – полуторний.
• Обсяг матеріалів: 3-4 повних сторінки.
• Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 16].
Видання збірника тез доповідей планується до проведення конференції.
Вимоги до оформлення статей:
Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” за №7-05/1 від 15 січня 2003 р.
До публікації приймаються оригінальні статті, які містять наукову новизну, раніше не публікувались та не були подані для публікації до іншого видавництва.
Стаття повинна відповідати тематичним напрямам видання і сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою.
Посилання повинні бути в кількості не менше 10 джерел, і опублікованими за останні 10 років.
Самоцитування у переліку посилань не бажане і допускається (за необхідністю) в обсязі не більше 10%.
Авторський колектив може включати не більше, ніж п’ять авторів.
Представлення презентації (особиста участь) чи відеопрезентації (дистанційна участь) статті та доповідь хоча б одного представника авторського колективу на конференції є обов’язковою.
Загальні вимоги до технічного оформлення статей:
Формат аркуша – А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см. При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською, польською мовами необхідно використовувати шрифт – Тіmes New Roman, №12 через 1,0 інтервал. Абзац має становити 15 мм. Обсяг статті – 8-10 стор.
Анотацію, ключові слова (українською, англійською мовами) друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Анотація українською мовою – 10-12 рядків, анотація англійською мовою обсягом не менше як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
Матеріали публікації обов’язково повинні займати повні сторінки (включаючи ілюстрації, список літератури та три анотації). Номери сторінок не проставляються. У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, к. т. н., д. т. н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с. н. с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного із авторів друкується у дужках скорочена назва установи (організації), де працює автор. Назву статті друкують прописними літерами (стиль – normal, шрифт – Тіmes New Roman, № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним рядком зверху та знизу.
Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків – їх нумерують. Заголовки таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль – normal, шрифт – Тіmes New Roman, № 12). Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Формули та позначення по тексту обов’язково набирати за допомогою Equation Editor – редактора формул Word, а не у текстовому режимі. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків.
Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням нормативних вимог. Список літератури повинен починатися із заголовка посередині сторінки – ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman, № 11). Список використаних джерел транслітерується.
Далі, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к. пед. н., д. пед. н.,), вчене звання (наприклад: проф., доц., с. н. с.), прізвище та ініціали рецензента.
Додатково необхідно надіслати такі матеріали: копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для MS Word – 97 (або пізніша версія) або на СD (СD–RW); рецензія доктора наук (з організації, де працює один із авторів); дані про авторів – прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, адреса, тел., е-mail.
СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
Редакція залишає за собою право подавати рукописи на зовнішнє рецензування. Рукописи не повертаються.
Статті докторів наук, професорів публікуються безкоштовно.
„Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка” розміщено у повному обсязі на WEB-сторінці видання https://kogpanv.joomla.com/index.php/uk/requires-ukr у мережі Інтернет та на сайті бібліотеки ім. В. Вернадського у розділі „Наукова періодика України”.
Електронні версії матеріалів і статей надсилати за адресою e-mail:
kоgpa_docs@ukr.net;
val_benera@ukr.net
з посиланням на конференцію «Інновації»


Добавить комментарий


9 + девять =